Privacy voorwaarden

 Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om.
Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt. In deze privacyverklaring vertel ik je precies wat ik met jouw gegevens doe.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Ik gebruik de volgende gegevens (Voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, postcode en woonplaats voor:

– Persoonlijk contact.
– Het afhandelen van de offerte/betaling/facturatie.
– Het verzenden van een nieuwsbrief, korting of informatie.
– Voor het afleveren van uw bestelling.
– Indien ik verplicht ben verwerk ik gegevens die nodig zijn voor bijvoorbeeld belastingaangifte.

Webwinkelsoftware
Mijn webwinkel is ontwikkeld met software van Divi, WordPress, WooCommerce en Transip. Persoonsgegevens die u ten behoeve van mijn dienstverlening aan mij beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Gebruik bestelportaal
Wanneer u gebruik wilt maken van het bestelportaal vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken: bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, afleveradres, factuuradres en betalingsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om uw bestelling correct af te handelen. Met uw toestemming gebruikt Norah’s Spirit deze gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen en/of acties. Voor het overige zal Norah’s Spirit deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Alle gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij ik hiertoe wettelijk worden verplicht.

E-mail
Norah’s Spirit maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Outlook en ActiveCampaign. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Norah’s Spirit behandelt al het e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in de webwinkel maakt Norah’s Spirit gebruik van het platform van Mollie en Klarna. Beide platformen verwerken uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening. Zowel Mollie als Klarna hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoons-gegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Klarna’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij Norah’s Spirit plaatst is het mijn taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Norah’s Spirit maakt gebruik van de diensten van My Parcel voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Norah’s Spirit uw naam, adres en woonplaatsgegevens met My Parcel delen. My Parcel gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat My Parcel onderaannemers inschakelt, stelt My Parcel uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding deelt Norah’s Spirit uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Mijn partner in boekhouding is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Norah’s Spirit gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Norah’s Spirit gebruikt uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met Norah’s Spirit deelt en ik gebruik deze gegevens om – anders dan op uw verzoek op een later moment contact met u op te nemen, vraag ik u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en mij of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door mijn website worden verwerkt met het doel mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Norah’s Spirit op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval ben ik gedwongen uw gegevens te delen, maar zal ik me binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt  bewaren. Persoonsgegevens m.b.t. mailing, opdracht en accounts: tot wederopzegging. Gegevens worden niet gedeeld tenzij er aan een wettelijke verlichting moet worden voldaan.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens mij worden verwerkt. Ik leg u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel stuur ik, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende emailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander emailadres of bijvoorbeeld per post wenst te
ontvangen, zal ik u vragen zich te legitimeren. Norah’s Spirit houdt een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreer ik geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die ik binnen mijn systemen hanteer. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat ik uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft het recht om de gegevens die Norah’s Spirit verwerkt / laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder ik deze gegevens heb opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft het recht om de gegevens die Norah’s Spirit verwerkt / laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de gegevens die ik verwerk / laat verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de gegevens die Norah’s Spirit verwerkt / laat verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd stuur ik u op het bij ons bekende emailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die ik heb verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kan ik in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Norah’s Spirit. Als u bezwaar maakt zal ik onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dan zal ik afschriften en/of kopieën van gegevens die Norah’s Spirit verwerkt /  laat verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Ik verwerk uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Norah’s Spirit maakt gebruik van Google Analytics om gedrag op de website te analyseren en hiermee de website te verbeteren.  Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Ik heb Google niet toegestaan, de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen. Uw IP-adres van de computer wordt niet opgeslagen, deze is geanonimiseerd.

Cookies van derde partijen
Op de website maakt Norah’s Spirit gebruik van cookies die door de browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Naast bovenstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze websites geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van mijn website of dat u geen toegang hebt tot onderdelen van mijn website.

Wijzigingen in het privacybeleid
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacyverklaring dan kunt u contact met mij opnemen.

Contactgegevens
Norah’s Spirit

Groen van Prinstererstraat 13

5344 JN, Oss

0651227737
info@norahs-spirit.nl

 

 

 

Disclaimer: Ik ben geen jurist, door deze tekst te gebruiken ben en blijf je zelf verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of aanpassingen en ben ik (Fanny Bartels, Norah’s Spirit) niet aansprakelijk op welke manier dan ook.